Algemene voorwaarden

Deelnemingsvoorwaarden 

Alle kinderen en jongeren die voldoen aan de leeftijdsnormen en de medische voorwaarden kunnen deelnemen aan de JOETZ-vakanties. 

Medische voorwaarden – voorwaarden inclusie deelnemers 

Een deelnemer die inschrijft voor een JOETZ-vakantie moet zonder bijzondere of extra begeleiding kunnen deelnemen aan de geplande activiteiten. (*) 

JOETZ vzw kan, in samenspraak met de opvoedingsverantwoordelijke(n) (ouder, voogd of andere), beslissen om de deelnemer met een extra ondersteuningsnood aan de vakantie te laten deelnemen. 

Indien er sprake is van een extra zorg- of ondersteuningsnood, indien er sprake is van fysieke of mentale beperkingen, moet JOETZ vzw vooraf op de hoogte zijn. In het online boekingsproces en in de medische fiche worden vragen gesteld om hiernaar te peilen. Deze vragen dienen waarheidsgetrouw te worden beantwoord. Als de vragen niet waarheidsgetrouw zijn ingevuld, mag JOETZ vzw de boeking eenzijdig annuleren. 

Indien JOETZ vzw bij het vertrek of tijdens de vakantie bij een deelnemer extra zorg- of ondersteuningsnoden, of fysieke of mentale beperkingen vaststelt die de gewone gang van zaken tijdens de vakantie belemmeren, behouden we het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname of de deelname stop te zetten. Transportkosten, indien de deelnemer naar huis moet worden gebracht, worden aangerekend. Er worden geen deelnamegelden terugbetaald. 

Ouders moeten aandachtspunten met betrekking tot gedrag, chronische aandoeningen of fysieke en mentale beperkingen duidelijk beschrijven bij de inschrijving én op de medische vragenlijst tijdens de boeking. Indien de deelnemer medicatie neemt tijdens de vakantie, dan moet deze ook voorzien worden door de ouders. Indien het kind de medicatie niet bij heeft, kan JOETZ vzw zorgen voor de nodige medicatie na diagnose van een dokter. De kosten hieromtrent worden doorgerekend aan de ouders. 

(*) Een uitzondering op deze specifieke voorwaarde geldt voor vakanties die georganiseerd worden voor een specifieke doelgroep. Dit wordt vermeld bij de vakantie. Aan deze vakantie(s) kunnen kinderen met een extra ondersteuningsnood, die deel uitmaken van de specifiek benoemde doelgroep, deelnemen. De vragenlijst die je tijdens de online boeking moet invullen heeft dan bijkomende vragen. 

Gedrag van de deelnemers 

Deelnemers die de richtlijnen van de animatoren niet volgen, zich onttrekken aan het toezicht van de animatoren en/of het huishoudelijk reglement van de plaats waar ze verblijven overtreden, kunnen uitgesloten worden van verdere deelname aan de vakantie en moeten mogelijks de vakantie verlaten. Deelnemers die fysiek geweld uiten naar anderen worden onmiddellijk van verdere deelname aan de vakantie uitgesloten en moeten de vakantie verlaten. Extra transportkosten worden aangerekend, er worden geen deelnamegelden terugbetaald. 

JOETZ vzw behoudt het recht om deelnemers bij wie men de voorgaande jaren herhaaldelijk storend gedrag vaststelde te weigeren. 

Groepsvakanties 

De jeugdvakanties van JOETZ vzw zijn groepsreizen, onder begeleiding van vrijwilligers.  

Deelnemers maken deel uit van deze groep en mogen zich, op geen enkel moment, onttrekken aan het toezicht van deze vrijwilligers.  
Enkel indien een vrij moment wordt aangekondigd door de vrijwilligers en expliciet wordt vermeld dat de deelnemers ‘vrij mogen rondlopen’, mits een duidelijk kader en afspraken, kan hierop een uitzondering worden gemaakt. 

Betaling en reservatie 

Inschrijvingen  

Inschrijven voor een vakantie van JOETZ vzw kan op de website www.joetz.be via de webshop. Bij reservering van een vakantie verklaart men zich akkoord met de algemene en specifieke voorwaarden voor die bestemming. 

Men kan geen optie nemen op een vakantie. 

Betalingen 

Voorschotten te betalen bij inschrijving: €50 voor een binnenlandse vakantie, €100 voor een buitenlandse vakantie, €300 euro voor een vliegreis. Reserveert men binnen 30 dagen voor de start van de vakantie, dan betaalt men het volledig bedrag bij reservatie. 

Het voorschot dient te worden betaald binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de voorschot factuur. JOETZ heeft het recht om eenzijdig te annuleren wanneer het voorschot niet tijdig op de rekening staat.  

Het saldo betaalt men in maximum 3 termijnen, in onderlinge overeenstemming met de organisator, met een vereffening uiterlijk 1 maand voor de aanvang van de gereserveerde vakantie. JOETZ heeft het recht om eenzijdig te annuleren wanneer het saldo niet tijdig op de rekening staat.  

Verhoging van de prijzen   

De prijzen zijn berekend volgens tarieven die sinds publicatie (september/oktober van het jaar voorafgaand aan de afreisdata) in ons bezit zijn. Omstandigheden buiten onze wil, zoals een brandstofcrisis of andere crisissituaties, kunnen ons dwingen om de prijzen vermeld in deze brochure aan te passen, zowel voor binnen- als buitenlandse vakanties. 

Indien de globale verhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de deelnemer het recht om zonder kosten te annuleren. 

Alleen de reeds betaalde bedragen worden terugbetaald. 

Kosten bij annulering of omboeken 

Een geboekte vakantie kan geannuleerd worden mits betaling van volgende annuleringskosten per persoon: 

 • Annulering meer dan 60 dagen voor vertrek: de annuleringskost is gelijk aan het voorschot. 
 • Annulering tussen 59 en 30 dagen voor vertrek: de annuleringskost bedraagt 50 % van de deelnemersprijs voor een binnenlandse reis en 75 % voor een buitenlandse busreis, met telkens minimum het gevraagde voorschot. Voor vliegreizen bedraagt de annuleringskost 100 % van de deelnemersprijs. 
 • Annulering minder dan 30 dagen voor afreisdatum (en dag van vertrek): de annuleringskost bedraagt 100 % van de deelnemersprijs. 
 • Omboekingskosten: 25 euro voor een binnenlandse vakantie en 50 euro voor een buitenlandse busreis. 
 • Omboekingskosten vliegtuigreis: de annuleringskosten voor vliegreizen worden aangerekend. 

Annuleringen door de organisator 

Als de geboekte vakantie door onvoorziene omstandigheden niet kan plaatsvinden, verwittigt JOETZ vzw onmiddellijk en worden de betaalde bedragen volledig terugbetaald. Een annulering door de organisator kan geen aanleiding geven tot een bijkomende schadevergoeding. 

Vroegtijdig verlaten van de vakantie 

Elke aanvraag tot terugbetaling van een niet-genoten dienst moet men schriftelijk bezorgen binnen 30 dagen op bovenvermeld adres. 

In principe verwachten we dat iedereen de vakantie volledig meemaakt. Indien een deelnemer toch vroegtijdig het centrum verlaat, dan is de schriftelijke toelating van een ouder of een attest over het hoederecht en voorlegging van de identiteitskaart vereist. Dit moet vooraf afgesproken worden met de medewerker van JOETZ vzw. In dergelijke situatie kan een vroegtijdig vertrek of een laattijdige aankomst in geen geval aanleiding geven tot een eis tot terugbetaling of enig ander recht.    

Onze prijzen 

Wat is er in de prijs begrepen? 

 • Het vervoer van en naar de vakantiebestemming, tenzij anders vermeld. Vervoer bagage: 1 valies, reistas of rugzak per deelnemer + 1 dagrugzakje.  
 • Indien wij gebruik maken van een opstapplaats (busroute) is een opstap gegarandeerd bij een minimum van 8 deelnemers per opstapplaats. Bij het wegvallen van een opstapplaats brengen wij je vooraf uiteraard op de hoogte en bekijken we de alternatieven.
 • Volpension, tenzij anders vermeld. Voor buitenlandse vakanties zorgen de deelnemers zelf voor een lunchpakket bij de heenreis, afhankelijk van de duurtijd van de bus of vliegtuig.  
 • De verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand.  
 • Verantwoorde en vakkundige animatie door de daartoe opgeleide animatoren. 
 • Lees zeker aandachtig de infobrief die wij toesturen voor aanvang van de geboekte vakantie. 

Wat is niet in de prijs inbegrepen? 

Zakgeld voor persoonlijke uitgaven en eventuele ‘niet inbegrepen groepsuitstappen’. Raadpleeg de afzonderlijke vermelding per reis. Hierbij wordt duidelijk vermeld wat specifiek wel of niet inbegrepen is in de prijs.  

Tegemoetkomingen in de prijzen 

JOETZ vzw is een zelfstandige jeugdwerkorganisatie. Alle kinderen en jongeren die aan de hiervoor beschreven voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan de JOETZ-vakanties. 

In het ziekenfonds Solidaris vindt JOETZ vzw een sterke partner om haar projecten te helpen financieren. Solidaris geeft tegemoetkomingen voor een aantal vakanties in het programma van JOETZ vzw. Deze tegemoetkomingen worden rechtstreeks verrekend in de prijs, aangeduid met ‘Solidarisprijs’ en ‘VT-prijs’, mits de deelnemers de nodige bewijsstukken voorleggen dat zij lid zijn van Solidaris en in regel zijn met de betaling van de aanvullende bijdrage.  

De VT-prijs geldt enkel voor de deelnemer die lid is met verhoogde tegemoetkoming bij Solidaris en is niet te cumuleren met andere kortingen of tegemoetkomingen. 

Per vakantie staan de basisprijs en de prijzen voor leden van Solidaris vermeld.  

Aansprakelijkheid en verzekeringen 

JOETZ vzw heeft een polis burgerlijke aansprakelijkheid (die zowel lichamelijke letsels als materiële schade dekt), een polis voor rechtsbijstand en een ongevallen verzekering voor alle deelnemers aan JOETZ activiteiten.   

JOETZ vzw neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die de vakantieganger door toedoen van derden tijdens zijn reis of verblijf ondervindt. 

De deelnemer die opzettelijk schade toebrengt aan derden wordt zelf aansprakelijk gesteld en moet de gemaakte schade vergoeden. 

JOETZ vzw leeft ten alle tijde de veiligheidsvoorschriften na van derden en leveranciers van wie JOETZ vzw diensten afneemt of materiaal gebruikt. 

Annulatieverzekering   

Voor onze binnen- en buitenlandse vakanties bieden we een annulatieverzekering aan via Allianz. Deze verzekering kan vrijblijvend afgesloten worden tijdens het inschrijvingsproces. (Bij te boeken onder ‘Prijzen - extra’s’) 

De premie van de annulatieverzekering bedraagt 6,5% op de basisprijs van de reis, met een minimum van € 25/deelnemer/reis. Het specifieke bedrag van de premie krijg je tijdens het inschrijvingsproces en zal opgevraagd worden via de saldofactuur. 

De annulatieverzekering is geldig na ontvangst van betaling van het voorschot. Bijgevolg kan de annulatieverzekering enkel afgesloten worden voor inschrijvingen 1 maand voor afreisdatum van de vakantie. 

Bij annulatie volgen wij steeds de voorwaarden van Allianz die op dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn consulteerbaar bij inschrijving. De annulatie dient uitgevoerd te worden volgens de procedures opgenomen binnen onze algemene voorwaarden. Extra informatie of formulieren kunnen opgevraagd worden door JOETZ ter goede opvolging van het annulatiedossier.     

Ziekteverzekering 

De nodige documenten voor de ziekteverzekering kan men krijgen in de kantoren van Solidaris of bij zijn eigen ziekenfonds. 

Klachten 

Ondanks al onze goede zorgen kan een vakantieganger menen een gerechtvaardigde klacht te hebben. Indien er ter plaatse geen regeling getroffen werd, kan men de klacht uiterlijk 30 dagen na de terugreis schriftelijk indienen bij JOETZ vzw, Sint-Jansstraat 32, 1000 Brussel of via info@joetz.be


Reisdocumenten en documentatie 

Voor persoonlijke reisdocumenten zorgt iedereen zelf. Iedereen die naar het buitenland reist moet in het bezit zijn van een eID. Wie jonger is dan 18 jaar heeft bovendien een toestemming van de ouders gewettigd door het gemeentebestuur nodig om naar het buitenland te reizen. 

Wie inschrijft voor een vakantie uit ons aanbod, krijgt de specifieke informatie ten laatste 2 weken voor het vertrek of via het online boekingssysteem. 

Privacy  

JOETZ vzw neemt privacy ernstig. De contactgegevens die werden gedeeld in het kader van de inschrijving/deelname worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuws, verdere activiteiten, onze werking of wijzigingen in het evenement. U heeft het recht om uw gegevens te laten verbeteren, hiervan inzage te vragen, de verwerking van uw gegevens te laten beperken, stop te laten zetten of te verwijderen, via  privacy@joetz.be. U vindt onze uitgebreide privacyverklaring terug op www.joetz.be door op de knop ‘privacy disclaimer’ te klikken. 

Tijdens de vakantie kunnen er foto’s genomen worden die mogelijk voor publicitaire doeleinden van JOETZ vzw gebruikt worden. Als je niet wil dat er foto’s van jouw kind(eren) gepubliceerd worden, dan moet je dit expliciet melden tijdens de aanmaak van je account in het boekingssysteem. 

Wie een beroep doet op onze diensten verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en betuigt zijn instemming met de algemene voorwaarden.