Algemene voorwaarden

Deelnemingsvoorwaarden

Alle kinderen en jongeren die voldoen aan de leeftijdsnormen en de medische voorwaarden kunnen deelnemen aan de JOETZ-vakanties.

Medische voorwaarden – voorwaarden inclusie deelnemers

Een deelnemer die inschrijft voor een JOETZ-vakantie moet zonder bijzondere of extra begeleiding kunnen deelnemen aan de geplande activiteiten.

Van fysische of mentale beperkingen moet JOETZ vzw vooraf op de hoogte zijn! Men krijgt tijdens de online boekingsprocedure een aantal vragen die men waarheidsgetrouw moet beantwoorden. Als  de vragen niet waarheidsgetrouw zijn ingevuld, dan mag JOETZ vzw de boeking eenzijdig annuleren.

De verantwoordelijken van JOETZ vzw beslissen, in samenspraak met de begeleiders en de ouders, of de deelnemer met beperkingen aan de vakantie kan deelnemen.

Een uitzondering op deze voorwaarde geldt voor enkele vakanties die  inclusief georganiseerd worden. Aan die vakantie(s) kunnen ook kinderen met een beperking deelnemen. Als een vakantie inclusief is, wordt dit vermeld bij de vakantie. De vragenlijst die je tijdens de online boeking moet invullen heeft bijkomende vragen.

Indien men bij het vertrek of tijdens de vakantie bij een deelnemer beperkingen vaststelt die de gewone gang van zaken tijdens de vakantie belemmeren, heeft JOETZ vzw het recht om de deelnemer voor de vakantie te weigeren of weer naar huis te brengen. Extra transportkosten worden aangerekend, er worden geen deelnemersgelden terugbetaald.

Ouders moeten beperkingen melden bij de inschrijving én op de medische vragenlijst tijdens de boeking.

Gedrag van de deelnemers

Deelnemers die de richtlijnen van de animators niet volgen, zich onttrekken aan het toezicht van de animators of het huishoudelijk reglement van de plaats waar ze verblijven overtreden, kunnen uit de vakantieperiode gezet worden. Deelnemers die fysiek geweld uiten naar de begeleiders worden onmiddellijk van verdere deelname aan de vakantie uitgesloten en moeten de vakantie verlaten. Extra transportkosten worden aangerekend, er worden geen deelnemersgelden terugbetaald.

JOETZ vzw heeft het recht om deelnemers bij wie men de voorgaande jaren herhaaldelijk storend gedrag vaststelde te weigeren.

Groepsvakanties

De jeugdvakanties van JOETZ vzw zijn groepsreizen onder begeleiding van vrijwillige animators. De animators worden binnen onze eigen organisatie opgeleid. Zij begeleiden de deelnemers tijdens de activiteiten en zorgen voor hen in de dagdagelijkse omstandigheden.

Tijdens de vakantie worden de deelnemers in kleine leeftijdsgroepen ingedeeld met een eigen animator. Zo kunnen alle deelnemers ten volle genieten van hun vakantietijd.

Verantwoordelijkheid

JOETZ vzw heeft een polis burgerlijke aansprakelijkheid die het werk van de door haar aangeduide verantwoordelijken en/of begeleiders dekt. JOETZ vzw neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die de vakantieganger door toedoen van derden tijdens zijn reis of verblijf ondervindt.

De deelnemer die opzettelijk schade toebrengt aan derden wordt zelf aansprakelijk gesteld en moet de gemaakte schade vergoeden.

JOETZ vzw leeft te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na van derden en leveranciers van wie JOETZ vzw diensten afneemt of materiaal gebruikt.

Inschrijvingen en privacy 

Inschrijven voor een vakantie van JOETZ vzw kan op de website www.joetz.be via de webshop. Bij reservering van een vakantie verklaart men zich akkoord met de algemene en specifieke voorwaarden voor die bestemming.

Men kan geen optie nemen op een vakantie.

JOETZ vzw neemt uw privacy ernstig. De contactgegevens die u hebt gedeeld in het kader van uw inschrijving/deelname worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuws, verdere activiteiten, onze werking, of wijzigingen in het evenement. U heeft het recht om uw gegevens te laten verbeteren, hiervan inzage te vragen, de verwerking van uw gegevens te laten beperken, stop te laten zetten of te verwijderen, via privacyvzw@solidaris.be. U vindt onze uitgebreide privacyverklaring terug op www.joetz.be door op de knop ‘privacy disclaimer’ te klikken.

Betalingen

Voorschotten te betalen bij inschrijving: €50 voor een binnenlandse vakantie, €100 voor een buitenlandse vakantie, €300 euro voor een vliegreis. Reserveert men binnen 30 dagen voor de start van de vakantie, dan betaalt men het volledig bedrag bij reservatie.

Het saldo betaalt men in maximum 3 termijnen met een vereffening uiterlijk 1 maand voor de aanvang van de gereserveerde vakantie. JOETZ heeft het recht om eenzijdig te annuleren wanneer het voorschot en/of het saldo niet tijdig op de rekening staat. 

De prijzen

De prijzen zijn berekend volgens tarieven die in september 2022 in ons bezit zijn.. Omstandigheden buiten onze wil, zoals een brandstofcrisis of andere crisissituaties, kunnen ons dwingen om de prijzen vermeld in deze brochure aan te passen, zowel voor binnen- als buitenlandse vakanties.

Indien de globale verhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de deelnemer het recht om zonder kosten te annuleren.

Alleen de reeds betaalde bedragen worden terugbetaald.

Kosten bij annulering of omboeken

Een geboekte vakantie kan geannuleerd worden mits betaling van volgende annuleringskosten per persoon::

  • Annulering meer dan 60 dagen voor vertrek: de annuleringskost is gelijk aan voorschot.
  • Annulering tussen 59 en 30 dagen voor vertrek: de annuleringskost bedraagt 50 % van de deelnemersprijs voor een binnenlandse reis en 75 % voor een buitenlandse busreis. En telkens minimum het gevraagde voorschot. Voor vliegreizen bedraagt de annuleringskost 100 % van de deelnemersprijs.
  • Annulering minder dan 30 dagen voor afreisdatum (en dag van vertrek): de annuleringskost bedraagt 100 % de deelnemersprijs.
  • Omboekingskosten: 25 euro voor een binnenlandse vakantie en 50 euro voor een buitenlandse busreis.
  • Omboekingskosten vliegtuigreis: de annuleringskosten voor vliegreizen worden aangerekend.

Annuleringen door de organisator

Als de geboekte vakantie door onvoorziene omstandigheden niet kan plaatsvinden, verwittigt JOETZ vzw onmiddellijk en worden de betaalde bedragen volledig terugbetaald. Een annulering door de organisator kan geen aanleiding geven tot een bijkomende schadevergoeding.

Annulatieverzekering

Voor onze buitenlandse vakanties bieden we een annulatieverzekering aan via Allianz. Deze verzekering kan vrijblijvend aangesloten worden tijdens het inschrijvingsproces. (bij te boeken onder ‘Prijzen - extra’s’)

De premie van de annulatieverzekering bedraagt 6,5% op de basisprijs van de reis, met een minimum van € 25/deelnemer/reis. Het specifieke bedrag van de premie krijg je tijdens het inschrijvingsproces, en zal opgevraagd worden via de saldofactuur.

De annulatieverzekering is geldig na ontvangst van betaling van het voorschot. Bijgevolg kan de annulatieverzekering enkel afgesloten worden voor inschrijvingen 2 maand voor afreisdatum van de vakantie.

Bij annulatie volgen wij steeds de voorwaarden van Allianz die op dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op verzoek. De annulatie dient uitgevoerd te worden volgens de procedures opgenomen binnen onze algemene voorwaarden. Extra informatie of formulieren kunnen opgevraagd worden ter goede opvolging van het annulatiedossier.

Tegemoetkomingen in de prijzen

JOETZ vzw is een zelfstandige jeugdorganisatie. Alle kinderen en jongeren die aan de hiervoor beschreven voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan de JOETZ-vakanties.

In het ziekenfonds Solidaris vindt JOETZ vzw een sterke partner om haar projecten te helpen financieren. Het ziekenfonds Solidaris geeft tegemoetkomingen voor een aantal vakanties in het programma van JOETZ vzw provincie Antwerpen. Deze tegemoetkomingen worden rechtstreeks verrekend in de prijs, aangeduid met ‘Solidarisprijs’ en ‘VT-prijs’, mits de deelnemers de nodige bewijsstukken voorleggen dat zij lid zijn van Solidaris en in regel zijn met de betaling van de aanvullende bijdrage. 

De VT-prijs geldt enkel voor de deelnemer die lid is met verhoogde tegemoetkoming bij Solidaris en is niet  te cumuleren met andere kortingen of tegemoetkomingen.

Per vakantie staan de basisprijs en de prijzen voor leden van Solidaris vermeld. 

Wat is er in de prijs begrepen?

Het vervoer van en naar de vakantiebestemming, tenzij anders vermeld. Vervoer bagage: 1 valies, reistas of rugzak per deelnemer + 1 dagrugzakje. Volpension, tenzij anders vermeld. Voor buitenlandse vakanties zorgen de deelnemers zelf voor een lunchpakket bij de heenreis.

De verzekering en de medische verzorging ten gevolge van een ongeval tijdens de vakantieperiode. 

Verantwoorde en vakkundige animatie door de daartoe opgeleide animators.

Voor bepaalde reizen is een deel van het programma in de prijs opgenomen. Raadpleeg de afzonderlijke vermelding per reis.

Wat is niet in de prijs inbegrepen?

Zakgeld voor persoonlijke uitgaven en occasionele groepsuitstappen.

Klachten en/of terugbetalingen

Ondanks al onze goede zorgen kan een vakantieganger menen een gerechtvaardigde klacht te hebben. Indien er ter plaatse geen regeling getroffen werd, kan men de klacht uiterlijk 30 dagen na de terugreis schriftelijk indienen bij JOETZ vzw, Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen.

Ook elke aanvraag tot terugbetaling van een niet-genoten dienst moet men schriftelijk bezorgen binnen 30 dagen op bovenvermeld adres.

Reisdocumenten en documentatie

Voor persoonlijke reisdocumenten zorgt iedereen zelf. Kinderen jonger dan 12 jaar die naar het buitenland reizen, moeten in het bezit zijn van hun officieel elektronisch identiteitsdocument. Wie jonger is dan 18 jaar heeft bovendien een gewettigde toestemming van de ouders nodig om naar het buitenland te reizen.

Wie inschrijft voor een vakantie uit deze brochure, krijgt de specifieke informatie een maand voor het vertrek of via het online boekingssysteem.

Ziekteverzekering

De nodige documenten voor de ziekteverzekering kan men krijgen in de kantoren van Solidaris of bij zijn eigen ziekenfonds.

Uitzonderingen op de algemene voorwaarden

Er worden geen kosten aangerekend bij annulering van de vakantie door ziekte of ongeval van de deelnemer, overlijden van naaste familieleden … Mits voorlegging van de nodige attesten.

Dit geldt niet voor buitenlandse reizen. Kosten die externe partners (vliegtuigmaatschappij, logiesverstrekker ...) aanrekenen aan JOETZ vzw worden verrekend naar de klant.

Voor wie een Allianz annuleringsverzekering nam voor de buitenlandse reis, gelden de annuleringsvoorwaarden van Allianz bij annulering wegens ziekte/ongeval van de deelnemer of overlijden van naaste familieleden.

Diversen

Tijdens de vakantie kunnen er foto’s genomen worden die mogelijk voor publicitaire doeleinden van JOETZ vzw gebruikt worden. Als je niet wil dat er foto’s van jouw kind(eren) gepubliceerd worden, dan moet je dit expliciet melden tijdens de aanmaak van je online account in het boekinssysteem ...